Opinion

Antai khasenditan?

By MASIDING NOOR YAHYA

Tantodn so madakl a pephanendit ko mga dato a pinili iran ko politika sa mao-olaola ini sa Ranao taman sa manga sinta na inirobak’ kiran.

Astighfirullaah. Ba langon a morala a misosogat ko Mranaw na sabap ko manga politician a dadatoon iran odi na dasiran siyapa o manga dato iran a politician?

Ba so pagtao sa Ranao na dadna kasalaan iran ko katitiyoba-a kiran?

Ilayanyo man, aya sample na langon a trak a phagukit sa karsada na pembasaan i palayaden APOR. Inoto, basiran tidto langon APOR? O Antaa ka paltik. O tidto siran a APOR na disiran pephanendit ka pekhawiyag siran. O paltik na marata oto ka kaplalalong. Na isa pekhasabapan sa tiyoba so kaplalalong.

O pman o baso mga politician i khasenditan na maoma so election na diniyo mbotowi, diniyo khowaa so pirak iran.

Ayanda a mapiya na omaniisa, dato sa di dato, na galebeka niyan so sanganiyan ko kawiyag-oyag ko kababaloy niyan a Muslim, kenaba munafik odi na kafir.

Rilaan tano langon o Kadenan tano Allah swt sa pakadaan Iyan so tiyoba a masasangat tano imanto Ameen.

Categories: Opinion

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.