Uncategorized

LET’S HELP ONE ANOTHER FOR OUR OWN SAKE

MASIDING NOOR YAHYA
Salaamon ‘aleikom. 

Let us set aside our differences. Whatever our political line or affiliation is, let us help one another in this crisis that befalls Marawi. It is for our own sake, our own good.

As time goes on, It is becoming very clear that we cannot dispense of Marawi Local Government Unit (LGU) as far as the Marawi rehab is concerned. They are the powers that the Marawians have elected to be their leaders and government.

Siran i parinta ko bandar a Marawi a phagodasan o national government ko di kangiragiraya ko betad a Marawi. Langon o phangaratasan pantag ko kababaloy o tao a taga Marawi na di khapakay o ba malepas so Marawi LGU. Da a phakabetad sa kawiyagan iyan sa Marawi o di tarimaa o parinta a Marawi. Giyanan na kambabatang iyan ko Bitikan sa Pilipinas a phagonotan tano. Aya pen o batano lepasa ko mga galebek tano pantag ko di katharombalaya zaroman sa Marawi ko kiya rapogiyan?

Para daden a oba sa ginawa na inotano baden langon di makiphagogopa kiran, balabao so IDPs puon sa MAA, ko nganin san a pamikiran tano go galubuk pantag ko mambebetad tano a mga IDPs. Pakalipatan tano pasin so kapamolitika sa masa ini a kasasanaat tano. Bapia antawaa i sii sa goberno na makipagogopa tano ron ka di bo khapakay o batano siran lepasa.. Kena banda sala.

Ai dapat iyo mga bangsa ko. Tanan kano den oray na tanan kano bolawan.  (RSP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.