Uncategorized

"IN’NGKA SANG KO BUBULOS"

Image result for prophet mosque in madinah saudi arabia

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahi wabihi nastaein,wassalato wassalamo ala sayyidina Mohammad wa ala alihi wa as-habihi Ajmain.wa ba’d.
Wassalamo Alaikom warahmatullahi wabarakatoh.

So langowan o bantogan na mabibisa o Allah, skaniambo e phangnian tano sa tabang ago limo.So salawat ago kalilintad na sii ko pangolo tano a Mohammad salallaho alaihi wasallam.ago so mga pamilya nian,mga sahabatiyan sa kasama samairan.

PITOWA: phanalamatan tano so pagari tano ko Islam,a si Prof. Masiding Noor Yahya, ago so mga taw a miyakaogop a pamikiran,galbk, ago tamok sa giyangkae a programa aya mala a phanalamatan tano na so Allaho taala. sa pakambaraktnian agiyangkai a galbk a mapiya, sa maparoliran so limo o Allah sa duniya sampay sa alongan a mawri.

Mga pagari ko ko Islam,giyangkai a bandingan a bithowan tano sa “IN’NGKA SANG KO BUBULOS” a isa ini ko mablang e gogodan ago kailangan dn a kasabotan o pithanggisaan rkitano na phangningko ko Allahu taala a kasabutan phiyapiya o mga taw a phakabatiya sii nago rakhs a kanggonaaniran.Allahumma ameen.

*Giyangkai a basa tano a ” IN’NGKA, na aya pdanan a basa tano ron na- IKTIYAR-PANGALI-IBATIBAT-OSAKA-KHAABONGAN-KAPRIPARADO.

Sabap san na so langowan o mga taw a ndodon so lalayon maka iin’ngka na da siran kalaadi o mga ridoway ran.datar o mga sahaba o Rasol saallaho alaihi wasallam. datar uto mambo so mga taw a matatago kiran so siyap nago in’ngka na da siran mittarobag ko karang a kapaka omplak sang ko bolinsong O kapaka dapanas, sabap ko kala iran e pangali ago sanggila ago ongo a giyanan so mga loks tano.

*giyangkae a basa tano a BUBULOS na ayapd a basa tano ron na -KHABULOSAN-KHATAROSAN-KHATALINGOMAAN-KHANDODAN-AKHIR A GAWII-ORIYAN O MASA.

datar uto mambo a so langowan o mga taw a maiin’ngka iran so bubulos na pririparadowaniran so khabulosan na marani siran ko kapaka daag sabap ko kasasarig ago thatakna siran ko tindg iran, na di siran ttkaon ko kapphakadansal kiran o pimbarang a mga ragaor,ka katawaniran so zowaaniran ago sasabotniran so khabulosan .

so Rasulullah salallahu alayhi wasallam na miyatharo iyan: (AYA TAW A LANTASAN E PAMIKIRAN NA SO TAW A PKHA G’NG-G’N IYAN A GINAWA NIYAN O BA MITAROBAG KO INISAPAR O ISLAM A PAKISISINGAY,AGO MIYAKANGGALBK SA MGA PIPIYA A AMAL A PARA KO ORIYAN O KAPATAY) maana miyaka priparado,miya in’ngka iyan so kapatay a pankaw na minngalbk sa mga pipiya para ko alongana mawri.

Mga pagari ko ko Islam. isa a pimbaalan a basa o mga loks tano a mala a mapnggonaon na so katharo iran a: (MIYATKAW A LALIS A BAGO A PAGONAYAN).

Aya mala a ongangn san o mga loks na giya kabaloya o taw sa ginawa niyan a di ttkawn, lalayon maka iin’ngka,makawatan ko kanaa-naa na go makalidas ko kapromparompak.

*Ka waraan a khatkawan a khikorot. Na tlo ka klase a mapnggolaola:

1.)paganay ron na: Phakatarasay, odi minibulang na minitarngangas a dii makazadaw ka minithothong odi na miyalpo.aya minos na kiyabngisan.

2.) ikadowa na: Phakatarasay na sabap ko kananaa-naa niyan ka maalk na diniyan katawan na aya kiyalzayawaniyan na landng na ba khaobagi e Miyaolog.

3.) ikatlo na phaka paliyozad so taw a makasasangingi a mamomolandang sa kalk sabap ko kiyatkawiron.

Giyanan e ropaan o kaada o in’ngka a di masisiyap.

na aya pagongaaniyan na kapakazndit.

mga pagari ko ko Islam, giyangkai a masa a mambbtad o mga Muslim sa pilipinas, aya mala na so bangsa Mranao na miyapatot rkitano imanto so kandod tano ko asal a mapiya a paparangayan o mga loks tano a miyaona miyagingd sa ingd a Ranao a matataayon siran ago maiisa isa so tindg iran, sa apiya antonaay miyasowa na di iran dn izangkop so maratabat iran ko bangsa ago so ingd iran na samporna ko kababaloy ran a Muslim. Giyoto e mala a kiyapaka daag iran a tiyabangan siran o Allah sabap ko kabagr o kaiisa isa iran ago tanto a maiilot so giiran kanggiginawai,ka giyanan e sugoan rkitano o agama tano a agama a Islam, a oba di katawan tano sa giyangkoto a masa o mga loks tano na maito siran e bilangan ago masimpit so sabotiran ko Islam,na sabap ko katatago kiran o kapangongonotan ko Dato nago paparatiyayaan iran so mga Ulama iran na piyakambarakat o Allah so tindg iran sa da siran kalaadi o miyamakatalingoma a mga taw a pphangolad sa kawali.datar o mga ispanyol,apon ago merikano na kiyapagadatan iran so mga loks tano sabap bo ko kiyailay iran ko kaiisa isa o mga loks tano.

mga pagari ko ko Islam,baloyn tano a N’dao a giyangkai a miyasowa sa ditano zzndita,ipakawatan tano so kandadawaya ago kaphapawala.Panamaran tano a kapaka khakaraniya o mga puso tano a giyanan e mala a gakot o kaiisa isa a inisugo rkitano o agama tano a agama a Islam.Miyatharo o Nabi salallaho alaihi wa sallam. (AYADN A KAIIBARATAN O MIYAMARATIYAYA KO GIIRAN KANGGIGINAWAI,KAKHAKALIMOWAI,AGO KAKHAKAPDIAY NA DATAR O SATIMAN A LAWAS A ISABO E MAKTHALOGDAM KO MGA ANGGAWTA NA MIYARAMBITIYAN SO KADANDAN O LAWAS SII KO MAYAW AGO MATNGGAW.)


Mga pagari ko ko Islam. so kababaloy tano a mga Muslim a miyamaratiyaya na di tano pakalilipatan a mataan a so miyamaratiyaya sii ko Allah na oman malinggi na tpngan tano o Allahu taala,sa datar dn o kaptpngi nian ko miyanga oonaan tano, ka ron pkhailay a dii kapakaznggaya o titho a miyamaratiyaya sii ko Allah ago so mga taw a da matolabos so paratiyaya iran.
isa a miyatharo o Allah sii sa Qur’an: ((SIGURADO DN A TIG O ALLAH A MATAAN A ITPNG AMI RKANO SO SHAI, MAANA THIYOBAAN AMI SKANO A MIYAMARATIYAYA. 1.) PAGANAY A TPNG O ALLAH NA “ALKHAWF” -KALK- maana zawanun so mga taw,ikholob kiran o Allah so kalk sa datar o masosowa imanto a maalk so pagtaw.
2.) IKADOWA NA AL-JO’W’- KAOR-maana khaoran so mga taw sabap ko kamr-mr a tiyoba o Allah ko pagtaw.
3.) IKATLO NA “NAQSI MIN AMWAAL WAL ANFOS WA THAMARRAT” – KHADA SO MGA PATHAMOTAMOKAN O MGA MUSLIM, ODI NA AYADN A KHADA NA SO MGA NIYAWA MAANA MADAKL A PHATAY A MAGNDOD SA LIMO O ALLAH, ODI NA  KHADA AGO PPHARMPS SO MGA ONGA O PAMOMOLAN…
   PUPHANOTHOLANG KA NAN HAY MOHAMMAD KO MGA SASABAR A SIRAN OTO SO IGIRA A MIKATALINGOMA KIRAN SO TIYOBA NA THAROON IRAN: INNA LILLAHI WA INNA ILAYHI RAJIUN-MATAAN A SII KAMI SA TANGAN O ALLAH NAGO MATAAN A RONGKAMI RON MAGNDOD.))
Pd sa khasabot sa katharo anan o Allah na so miyamaratiyaya na didn ndowadowa na tpngan o Allah ago so titho a miyaratiyaya na anda dn e katpngi ron o Allah na magndod sii ko Allah.
piyakaoriyan o Allah sa katharo iyan anan: ((SIRAN MAN A TIG O ALLAH NA MAPMBAGIAN IRAN SO SALAWAT A PHOON KO KADNANIRAN,AGO LIMO KA SIRAN MAN NA SIRAN E MIYANGATOTORO.)) al-ayah.
Mga pagari ko ko Islam, aya mala a khasabot tano sa giyangkanan a katharo o Allah na so kapphakatalingoma o tiyoba iyan na tarimaan tano ka giyoto a kapmbaloy tano a titho a miyamaratiyaya ago kambalasi rktano o Allah a rakhs a sambianiyan sa taralbi a di so miyaona.
sii tano khasabot sangkai a katharo o Rasulullah salallaho alaihi wasallam ((IZAN A PAKAMMSA SO DII MANGGOLAOLA O MIYARATIYAYA A SO KALANGOLANGOWAN O DINIYAN DI MANGGOLAOLA NA PALAYAON DN MAPIYA, O BGI O ALLAH SA MAPIYA NA MANALAMAT KO ALLAH NA MABALOY RON OTO A MAPIYA KO KIYAPANALAMAT IYAN KA BALASANON PN O ALLAH,NA OPMAN O MAOMA A TIYOBA KA KARGNAN NA ZABAR NA MABALOY RON OTO A MAPIYA NA KABALASAN O ALLAH KO KIYAZABAR IYAN, DA A KATATAGOAN SAN A TIG O RASUL SALALLAHO ALAIHI WASALLAM INONTABO SO MIYAMARATIYAYA.)
Pzompatan tano bo Insha Allah. WASSALAM
(So pagari niyo ko Islam, AL-ALIM ABU AS-AD OMADAN SULTAN.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.