Islam

Ribat a Pamandapat: Kanarakaan so dunia o manga Muslim, kasorgaan o manga miyongkir

Inisurat i MASIDING NOOR YAHYA

Tanto a marayag a kepit ago maliwanag a okit a inigeba ko kathatagumpia o manga Muslim sa minanguna. 

So manga soranga na tigiran ko manga Muslim a nggiginawai tano go phapagariya tano sa mamagogopa tano ka kena bakami niyo ridowai ka kena ba mi rekano pagagawa odi na khowaaso kasurgaan niyo sa akhirat ka rekiyo den so akhirat; o kabaya iyo a makadakel so manga masgit iyo go so manga madrasah niyo ka angkano kalebodi ko kapakasurga iyo sa akhirat na ogopan ami sekano sa kapakalaoladiyan. Rekiyoden so Akhirat a paparatiyan niyo a ron so kasurgaan niyo. Na rekami mambo so duniya a paparatiyaan niyo a kanarakaan niyo ogaid na kasurgaan ami.

Giyanan na miyaka sopak ko Qur’an, ko kiyaaloyaon: “Kadnan ami, began kami rekami so mapiya sa duniya (kenaba so marata odi kanarakaan sa duniya), go mapiya sii sa Akhirat (kasurgaan sa alongan a kiyama)…” ago “…bagiyan o miyamaratiyaya so duniya ago so akhirat…”

Aya mataan na so tidto a miyaratiyaya na makapanaguntaman sa kakowa aniyan ko kamapiyaan iyan sa duniya ago sa akhirat ka siyogosekaniyan o Allah sa kapaselangiyan sa maliwanag ago kapakapaginetao niyan sa mapiya ko duniya, lagid o kinisogoon iyanon ko kanggalebekan iyan ko okit a kapakasurga iyan sa kiyamah.

Madakela a ayat ago hadith ago usayan o manga mamponaya Ulama pantag san.

So da’wah, so jihad, so kakhawiyagan na palaya den inisogo o Allah para sa kamapiyaan ko duniya go kamapiyaan sa akhirah.

(Minidaptar sa Facebook i Mas Yahya ko August 1, 2012/TNRS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.